Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov - kamerový systém

Podstránky

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov - kamerový systém

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako spoločnosť HUVYK spol. s r.o., P.O. Hviezdoslava 843/22, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika, IČO: 31582672, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2274/R. (ďalej len HUVYK spol. s r.o.“), spracúva osobné údaje získané o fyzických osobách vstupujúcich do priestorov monitorovaných kamerovým systémom a osôb iným spôsobom evidovaných pri vstupe do priestorov HUVYK spol. s r.o. prostredníctvom prevádzky kamerového systému a ako ďalej s týmito osobnými údajmi HUVYK spol. s r.o. nakladá a chráni ich.

Účelom týchto Zásad spracúvania osobných údajov kamerovým systémom (ďalej len „Zásady spracovania“) je informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkou kamerového systému a ďalej vás informovať̌ o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť (bod 7).

Odporúčame vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami spracúvania. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných kamerovým systémom je HUVYK spol. s r.o., P.O. Hviezdoslava 843/22, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika, IČO: 31582672, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2274/R. (ďalej len „HUVYK spol. s r.o.“),

Operátorom kamerového systému, a teda sprostredkovateľom spracovania osobných údajov z kamerového systému, je HUVYK spol. s r.o., P.O. Hviezdoslava 843/22, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika, IČO: 31582672, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2274/R.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov pre akékoľvek záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú:

Kontaktná osoba: Róbert Vydarený

Kontaktná adresa: P.O. Hviezdoslava 843/22, 018 51 Nová Dubnica

Web stránka: www.huvyk.sk

E-mail: info@huvyk.sk

Telefonický kontakt: +421 905 710 865

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kamerového systému so záznamom v rozsahu vašej podobizne zachytenej na kamerovom zázname, a to za nasledujúcimi účelmi:

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je zaistenie bezpečnosti všetkých osôb v HUVYK spol. s r.o., so sídlom na adrese P.O. Hviezdoslava 843/22, 01851 Nová Dubnica,

Kamerový systém je prvým doporučeným bezpečnostným elektronickým prvkom, ktorý nám pomáha zaistiť̌ vašu bezpečnosť̌ po celú dobu pobytu v rámci sídla našej spoločnosti.

Kamerový systém ďalej chráni návštevníkov spoločnosti HUVYK spol. s r.o. aj proti ďalším ohrozeniam bezpečnosti v dôsledku trestnej činnosti, rizikového správania, nehôd a ďalších rizík ohrozujúcich fyzickú bezpečnosť̌ osôb.

Ďalším účelom spracúvania je ochrana majetku spoločnosti HUVYK spol. s r.o., ako aj majetku návštevníkov a dodávateľov, najmä proti škodám spôsobeným trestnou činnosťou a vandalizmom.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti HUVYK spol. s r.o. v zmysle článku 6. odst. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v ochrane vyššie uvedených chránených hodnôt a záujmov.

4. POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DOBA ULOŽENIA ZÁZNAMU

Kamerový systém sa skladá z 7 kamier umiestnených v rámci spoločnosti HUVYK spol. s r.o.. Kamera nesníma priestory určené k výlučne súkromným úkonom a v ktorých môže dôjsť k narušeniu Vašej intímnej zóny. Kamery snímajú iba priestor slúžiaci na predaj tovaru, preberanie tovaru, kontrola skladového priestoru, kontrola a monitorovanie nádvoria. Priestor vstupu do spoločnosti HUVYK spol. s r.o je pri vchode označený piktogramom kamery. Kamera sníma obraz farebne a nepretržite. Osobné údaje obsiahnuté na záznamoch z kamery sú uchovávané na záznamovom zariadení po dobu 15 dní, čo je doba nutná k tomu, aby sme mohli zistiť a prešetriť prípadný incident. Po uplynutí tejto doby sú tieto záznamy vymazané prepisom v slučke, alebo manuálne zmazané. Určité časti záznamu (vrátane osobných údajov v nich obsiahnutých) môžu byť ďalej selektívne uchovávané po dlhšiu dobu za účelom určenia výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov alebo z dôvodu iného oprávneného záujmu.

5. ZDIEĽANIE A PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Záznamy z kamerového systému môžeme zdieľať s niektorými tretími stranami, ktoré zaisťujú našu bezpečnosť, alebo sú poverení na obhajobu našich právnych nárokov a ďalej s niektorými orgánmi verejnej moci. Tieto osoby sú tak v postavení spracovateľov osobných údajov alebo sú ďalšími prevádzkovateľmi. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

Prevádzkovateľom kamerového systému spoločnosti HUVYK spol. s r.o;

  • Externými právnymi zástupcami viazanými povinnosťou mlčanlivosti pre ochranu našich oprávnených záujmov;
  • Orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi či správnymi orgánmi v súlade s našimi zákonnými povinnosťami;

6.ZABEZPEČENIE DÁT

Zaviedli sme a udržujeme primerané technické a organizačne oparenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou odpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjektu údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť̌ vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Všetky prístupy oprávnených osôb ku kamerovým záznamom sú umožnené len v odôvodnených prípadoch. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať̌ prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom a školenie zamestnancov.

7. VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU ÚDAJOV

Kamery snímajú vnútorné a vonkajšie priestory spoločnosti HUVYK spol. s r.o všetky spoločne priestory, manipulačne priestory, vstupné dvere. Pokiaľ̌ si prajete uplatniť akékoľvek zo svojich nižšie uvedených práv a/alebo získať príslušné informácie, kontaktujte nás prosím na kontaktných údajoch uvedených v článku 2. vyššie. Odpovieme vám do 30 dní po obdŕžaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predlžiť̌ až na 60 dní.

7.1 Sprístupnenie osobných údajov

Máte právo požadovať informáciu o tom, čí o vás spracúvame osobné údaje a v akom rozsahu. Taktiež máte právo požadovať, aby sme vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. Prístup k vašim údajom z kamerového systému, prípadne kópiu týchto údajov, vám budeme schopní poskytnúť iba v prípadoch, kedy nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody tretích osôb a zároveň budeme schopní na základe vami poskytnutých informácií identifikovať časť kamerového záznamu, ktorý obsahuje vaše osobné údaje. Práva tretích osôb budú nepriaznivo dotknuté najmä v prípadoch, kedy požadovaná časť kamerového záznamu bude obsahovať taktiež osobné údaje týchto tretích osôb.

7.2 Obmedzenie spracúvania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, napr. v prípade, kedy spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracúvať výlučne pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde ku zrušeniu obmedzenia a spoločnosť HUVYK spol. s r.o. budeme v spracúvaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať. Žiadosť o obmedzenie spracúvania môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

7.3 Námietky proti spracúvaniu

Proti spracúvaniu máte právo vzniesť námietky. Pokiaľ v takom prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

Námietky proti spracúvaniu môžete vzniesť na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

7.4 Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od dňa 1.1.2023

HUVYK spol. s. r. o.
Tel.: +421 42 44 311 82
E-mail: info@huvyk.sk
Facebook

Dokumenty

© 2017-2023 Huvyk.sk. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga